เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการพัฒนาทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรละ 2 ชั่วโมง  ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Word สำหรับการจัดการเอกสารทางวิชาการ
 • การจัดการรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ
 • การจำการสารบัญอัตโนมัติ
 • การจัดการบรรณานุกรมอัตโนมัติ
 • การแทรกภาพและรูปร่าง ในเอกสาร
 • การกำหนดหัวกระดาษท้ายกระดาษ
 • การจัดการตาราง
หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการจัดการคำนวณและการแปลผลทางสถิติ
 • พื้นฐานการใช้งานคำนวณด้วย excel
 • การใช้ฟังก์งานชันพื้นฐาน SUM, AVERGE, COUNT, MAX, MIN
 • การใช้งานฟังก์ชัน IF, VLOOKUP
 • การสร้างตารางคำนวณอัตโนมัติ
 • การคำนวณแบบสอบถามงานวิจัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล
หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน Microsoft Power Point สำหรับการสร้างสื่อนำเสนอและอินโฟกราฟิก
 • การออกแบบสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การสร้างสื่อนำเสนอด้วยหลักการอินโฟกราฟิก
 • การลำดับเนื้อหา
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • แหล่งรูปแบบสำหรับตกแต่งสื่อนำเสนอ
 • การบันทึกชิ้นงานและการนำเสนอ
หลักสูตรที่ 4 การใช้งาน Microsoft Office35 และการทำงานร่วมกัน
 • การใช้งาน Microsoft Office 365 สำหรับนักศึกษาและสิทธิประโยชน์
 • การใช้งาน OneDrive
 • การใช้งาน Word , Excel ,PowerPoint แบบออนไลน์
 • การแบ่งปันเอกสารและการทำงานร่วมกัน
 • การสร้างแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูล
 • การใช้งาน Microsoft Teams
การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม

การเข้าร่วมอบรม มี 2 ทางเลือก คือ

 1. สาขาวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โดยสาขาวิชาสามารถติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ในการจัดฝึกอบรมแก่นักศึกษา ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดตัวอย่างบันทึกข้อความสำหรับสาขาวิชา  (สาขาวิชาสามารถสอบถามตารางอบรมเบื้องต้นได้ที่ 02-473 7000 ต่อ 1722-1723 )
 2. นักศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรม ตามปฏิทินการอบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์จัดขึ้น
ปฏิทินการอบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สมัครเข้าร่วมอบรม

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถคลิกที่หลักสูตรที่สนใจ ตามลิงค์ด้านล่าง

หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Word

หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel

หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน Microsoft Power Point

หลักสูตรที่ 4 การใช้งาน Microsoft Office35

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โปรดมาถึงห้องอบรมก่อนเวลาอบรมอย่างน้อย 10 นาที