ขออภัยปิดปรับปรุงชั่วคราว
นักศึกษาสามารถติดตามประกาศกำหนดการสอบสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ในภายหลัง


สำนักคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณนักศึกษา คณะผู้บริหารคณาจารย์และทีมงานที่กี่ยวข้องกับการจัดสอบในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะ

จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดสอบและเสียงตอบรับจากนักศึกษา ทางทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์มิได้นิ่งนอนใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

และท้ายที่สุดสำหรับการสอบในรอบที่ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาดำเนินการสอบในสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้


สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา