พัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม "พัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566" ระหว่างวั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 -- กลุ่มผู้เข้ารับ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่2)

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการอบรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กำหนดการโครงการอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะด้านด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่กรอกแบบฟอร์มเข้ารับการทดสอบรอบที่ 2

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 62 (ยกเว้นนักศึกษาที่สอบ ICDL แล้ว) นักศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม
วิธีการสมัครสอบ

**ก่อนการสมัครสอบโปรดอ่านขั้นตอนการสมัครให้ให้เข้าใจก่อนนะคะ คลิกเมนู “วิธีการสมัครสอบ**

วิธีการสมัครสอบ DL

วิธีการสมัครสอบ IC3

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบผลการสอบ

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการสอบ

หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฏเป็นเพียงคะแนนที่ดึงมาจากเว็บไซต์ dlbaseline เพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น

คะแนนของนักศึกษาที่เข้าทดสอบต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอีกครั้งจึงถือเป็นการสิ้นสุดการสอบรอบที่ 1

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

  • การใช้ (Use)
  • เข้าใจ (Understand)
  • การสร้าง (create)
  • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา