ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 62 (ยกเว้นนักศึกษาที่สอบ ICDL แล้ว)
นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 63
นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 64


กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบรอบที่ 1
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565

—-

กำหนดการสอบรอบที่ 2
วันที่ 14 – 15 มกราคม 2566
(สำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบรอบที่ 1 หรือขาดสอบรอบที่ 1)
—–
กำหนดการสอบรอบที่ 3
(สำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบรอบที่ 2)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็น 19 กุมภาพันธ์ 2566
**ผู้เข้าสอบรอบที่ 2-3 ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม

สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบรอบที่ 3 ขอให้เข้าเรียนรู้บทเรียนด้วยตนเองที่ dl-learning.bsru.ac.th


สถานที่สอบ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดการ

เวลา 8.30 – 10.20 น.
เวลา 10.30 – 12.05 น.
เวลา 12.45 – 14.20 น.

 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป