ปฏิทินการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถะทักษะด้านดิจิทัล

กำหนดการสมัครสอบ

ระหว่างวันที่ 1-25 เมษายน 2563

 • สำหรับผู้สอบด้วยชุดข้อสอบ DL-BaseLine  สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ru.dlbaseline.com/register
 • สำหรับผู้สมัครสอบด้วยชุดข้อสอบ IC3 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.arit.co.th/tpqi/code

หมายเหตุ สำหรับผู้สอบด้วยชุดข้อสอบ IC3 สามาถขอรหัสมหาวิทยาลัยได้ที่สาขาวิชา

กำหนดการสอบรอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2563

 • กำหนดการสอบรอบที่ 1 (เฉพาะผู้สอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลด้วยชุดข้อสอบ DL-BaseLine)

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

 • รอบที่ ๑เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการ
 • รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

 • รอบที่ ๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะครุศาสตร์
 • รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วิทยาลัยการดนตรี

 

กำหนดการอบรมสำหรับผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์

ระหว่างวันที่ 23-24 / 30-31 พฤษภาคม 2563

 • สำหรับผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในรอบที่ 1 สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมอบรมผ่านแอพลิเคชัน Google Meet (สำหรับช่องทางในการเข้าอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
กำหนดการสอบรอบที่ 2

 ระหว่างวันที่ 6-7  มิถุนายน 2563

วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๓

 •  รอบที่ ๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการ
 • รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๓

 • รอบที่ ๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะครุศาสตร์
 • รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วิทยาลัยการดนตรี

หมายเหตุ เฉพาะผู้สอบด้วยชุดข้อสอบ DL-BaseLine

 

ปฏิทินสำหรับผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลด้วยชุดข้อสอบ IC3

ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2563 

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563  อบรมก่อนการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563  ดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์

หมายเหตุ

1.สำหรับผู้สอบด้วยชุดข้อสอบ IC3 สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสร้าง Account สำหรับผู้เข้าสอบและจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ได้ทำการสมัครไว้กับทางเว็บไซต์ของ tpqi

2. การสอบด้วยชุดข้อสอบ IC3 สามารถสอบได้เพียงครั้งเดียว เนื่องจากเป็นระบบสอบมาตราฐานสากล