โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ทักษะดิจิทัล)

ตารางอบรมกลุ่มประชาชนตารางอบรมสำหรับนักศึกษา/บัณฑิต
หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล กลุ่มประชาชน
หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล

ช่วงวันเวลา : 2  กุมภาพันธ์  – 31  มีนาคม 2564
ช่องทางการอบรม : ThaiMOOC
การแนบวุฒิบัตร : ผู้เข้าอบรมทำการถ่ายภาพวุฒิบัตรจากเว็บไซต์ Thai MOOC และนำมาแนบในระบบวุฒิบัตรของ U2T ด้วยตนเอง

หลักสูตรชุมชนเทคโนโลยี

ช่วงวันเวลา : 2  กุมภาพันธ์  – 31  มีนาคม 2564
ช่องทางการอบรม : ThaiMOOC
การแนบวุฒิบัตร : ผู้เข้าอบรมทำการถ่ายภาพรายงานผลการเรียนรู้ 3 บาท Thai MOOC และนำมาแนบในระบบวุฒิบัตรของ U2T ด้วยตนเอง
เนื้อหาที่กำหนด  : บทที่ 2/ บทที่ 10 / บทที่ 11
วิธีการแนบรายงานผลการเรียนรู้ 
คลิก

หมายเหตุ วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งชองหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน ผู้ถูกจ้างงานจะต้องศึกษาบทเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนด   และนำภาพกราฟแสดง  “ความคืบหน้า ” ของการเรียน จัดส่งไปที่ dl-learning ในรายวิชา “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตรรู้ทันภัย ไซเบอร์

ช่วงวันเวลา : 24 เมษายน 2564
ช่องทางการอบรม : ZOOM
การแนบวุฒิบัตร : สำนักคอมพิวเตอร์เพิ่มวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมให้ทุกท่านในระบบวุฒิบัตรของ U2T โดยอัตโนมัติ

ศึกษาบทเรียนย้อนหลังได้ที่ : คลิก
ศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่ : คลิก

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน

ช่วงวันเวลา : 27 กุมภาพันธ์ 2564 /22 พฤษภาคม 2564/25 กันยายน 2564 (เข้าร่วมอบรมออนไลน์ 3 ครั้ง)
ช่องทางการอบรม : ZOOM
การวัดผล : เข้าร่วมอบรมผ่าน ZOOM และสอบผ่านไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
การแนบวุฒิบัตร : สำนักคอมพิวเตอร์เพิ่มวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมให้ทุกท่านในระบบวุฒิบัตรของ U2T โดยอัตโนมัติ
ศึกษาบทเรียนย้อนหลังได้ที่ : คลิก
ศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่ : คลิก

หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมในห้องออนไลน์

  • สำหรับการอบรมครั้งที่ 1  : 27 กุมภาพันธ์ 2564  ให้ศึกษาบทเรียนด้วยตนเองในเว็บไซต์  คลิก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  มีนาคม 2564
ติดตามผลการพัฒนาทักษะดิจิทัล

วันที่อบรม : พฤศจิกายน 2564
เวลาอบรม :
9.00-12.00 น.
ช่องทางการอบรม : ZOOM
 

สำหรับผู้ถูกจ้างงานกลุ่มประชาชน ให้คลิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ทักษะดิจิทัล” เพื่อพูดคุยหรือสอบถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลได้ที่ทางลิงค์นี้ >> คลิก

หลักสูตร วัน/เวลา ช่องทางการอบรม หมายเหตุ
พลเมืองดิจิทัล 2  กุมภาพันธ์  – 31  มีนาคม 2564 ThaiMOOC ส่งวุฒิบัตรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ U2T
ครื่องมือ Cloud Based ศตวรรษที่ 21เพื่อชีวิตประจำวัน 2  กุมภาพันธ์  – 31  มีนาคม 2564 ThaiMOOC ส่งวุฒิบัตรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ U2T
การออบแบบ Infographic
1 กันยายน – 30 ธันวาคม 2564 ThaiMOOC ส่งวุฒิบัตรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ U2T
การติดตามผลการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัล

ครั้งที่ 1 

27 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 13.00 – 16.00

ZOOM
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

28 เมษายน 2564

เวลา 8.30 – 16.30 น.

ห้องปฏิบัติการ

ZOOM
DL-Learning

สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำวุฒิบัติและส่งเข้าระบบให้
การติดตามผลการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัล

ครั้งที่ 2

22 พฤษภาคม 2564 /13.00 – 16.00 น. ZOOM
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

เวลา 8.30 – 16.30 น.

เปลี่ยนแปลงวันอบรมจากเดิม 28 เมษายน 2564

 

ห้องปฏิบัติการ

ZOOM
DL-Learning

สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำวุฒิบัติและส่งเข้าระบบให้
การติดตามผลการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัล

ครั้งที่ 3

25 กันยายน 2564 /13.00 – 16.00 น.

ZOOM

การติดตามผลการพัฒนา

ทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 4

 

พฤศจิกายน 2564 /13.00 – 16.00 น.

ZOOM