สมัครสอบ DL

รายชื่อคณะและสาขาวิชาสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การท่องเที่ยว
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การบัญชี
 • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • การสื่อสารมวลชน
 • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 • เกษตรศาสตร์
 • เคมี
 • เคมีอุตสาหกรรม
 • เทคนิคการแพทย์
 • การแพทย์แผนไทย
 • คณิตศาสตร์
 • จุลชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 • คหกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • การจัดการสารสนเทศ
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นาฏยศิลป์ (ไทย)
 • นาฏยศิลป์ (สากล)
 • นิติศาสตร์
 • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 • ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 • ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)
 • ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 • ออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร 4 ปี 

 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 • จิตวิทยา

หลักสูตร 5 ปี 

 • การประถมศึกษา
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์(ค.บ.)
 • ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
 • ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)
 • นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย(ค.บ.)
 • ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ศิลปศึกษา
 • สังคมศึกษา(ค.บ.)

 

 

ขอให้นักศึกษาศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนการสมัครสอบและการใช้งาน BSRU-Mail ได้ที่คลิปด้านล่าง

การใช้งาน ฺBSRU-Mail

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

*** ก่อนการสมัครสอบให้นักศึกษาเข้าใช้งาน ฺBSRU-Mail ก่อน**

1.เข้าเว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th (ก่อนการสมัครสอบ ให้ศึกษาคลิปวิดีโอการขั้นตอนการสมัครสอบให้ก่อน)

2. คลิกเมนู “สมัครสอบ” > “Digital Literacy”  หรือ คลิกสมัครสอบ

3. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ

 การสมัครสอบให้ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
Username : รหัสนักศึกษา@bsru.ac.th เช่น [email protected]
Password  :  2020dlbsru

เข้าใช้งานอีเมล์ได้ที่ www.google.com

4. เมื่อกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการยืนยันการสมัครสอบที่อีเมล์ในข้อที่ 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LineOpenChat  คลิก 

 

ผู้สอบต้องดำเนินการสมัครสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2563

 

การสมัครสอบในระบบ DL – BaseLine  สามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยยึดหมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก  หากพบข้อสอบถามประการใดสามารถสอบถามได้โดยตรงที่  >> LineOpenChat

 

ผู้เข้าสอบต้องจำ รหัสผ่านในการเข้าสอบที่กรอกในแบบฟอร์มเพื่อใช้ในวันทดสอบ

 

การเตรียมตัวก่อนการสอบ

ผู้เข้าสอบสามารถศึกษาเอกสารหรือวิดีโอประกอบสอบได้ที่ เว็บไซต์
dldc.bsru.ac.th ที่เมนู “สื่อการเรียนรู้ออนไลน์” > “Digital Literacy” โดยสามารถศึกษาเอกสารได้ตลอดระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการสอบ

ปฏิทินการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (แบบออนไลน์) ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
รอบที่ ๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการ
รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
รอบที่ ๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะครุศาสตร์
รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วิทยาลัยการดนตรี

ผู้สอบสามารถเข้าสู่ระบบการทดสอบออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต สามารถ
ศึกษาวิธีการเข้าสู่ระบบการทดสอบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th
ก่อนการสอบ   ผู้เข้าสอบต้องทดลองเข้าสู่ระบบการสอบด้วย Username / Password ที่ได้
ทำการสมัครไว้ผ่านระบบทดสอบศึกษา และศึกษาวิธีการเข้าสู่ระบบการสอบได้ที่เว็บไซต์
dldc.bsru.ac.th (ควรศึกษาวิธีการสอบก่อนถึงวัดทดสอบ) หากพบปัญหาการใช้งาน
สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ LineOpenChat  คลิก