ตารางการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางกำหนการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563

จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อปฏิบัติการสอบสำหรับผู้เข้าสอบ

1.การแต่งกายในการเข้าสอบให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

2.ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนกับกรรมการคุมสอบ

3. นักศึกษาตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบ โดยคลิกที่ชื่อสาขาวิชาด้านล่าง

4.นักศึกษาควรเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที

5.รหัสในการเข้าระบบสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล ใช้รหัสเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา (MIS) หากนักศึกษาลืมรหัสในการเข้าระบบให้แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทาง Line ID : @ccbsru ก่อนถึงกำหนดการสอบ

วันที่ 12 กันยายน 2563

วันที่ 13 กันยายน 2563