กำหนดการอบรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการโครงการอบรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ และ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๖๔)


สถานที่อบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร ๑๐ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


การแต่งกาย

แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือ เสื้อของมหาวิทยาลัย (แบบสุภาพ)


กำหนดการอบรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๖๔)

กำหนดการอบรม วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ “คลิกดูรายละเอียด”
กำหนดการอบรม วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ “คลิกดูรายละเอียด”
กำหนดการอบรม วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ “คลิกดูรายละเอียด”
กำหนดการอบรม วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ “คลิกดูรายละเอียด”

 

ตรวจสอบวัน – เวลาการเข้าอบรม


 กำหนดการคณะ / สาขาวิชา 

 

 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

คณะ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
คณะ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
  (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
  (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

คณะ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม
คณะวิทยาการจัดการ
 • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
คณะ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
คณะวิทยาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 

วิทยาลัยการดนตรี

 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.)
 • สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

คณะ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
 • สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
 • สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
คณะ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาจีน

 

 วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

คณะ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 • สาขาวิชานาฏยศิลป์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
คณะ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
คณะ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา