ประกาศสำหรับผู้สอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลในชุดข้อสอบ DL

ประกาศสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลในกำหนดการเมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2563 และ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

หรือผู้ที่เข้าสอบแล้วแต่คะแนนในระบบไม่แสดงผล

ให้ดำเนินการเข้าสอบในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00น.

ตามเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้

สามารถเข้าสอบได้ที่ ru.dlbaseline.com