ตารางสอบวัดสมรรถนะทักษะด้วยชุดข้อสอบ IC3

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 9.00- 12.00 น.

**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด

1 5921414042 นาย สิงหา สรรพคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 5921414080 นาย เจตรินทร์ บุญเก่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 5921414207 นาย อัฐชา อ่องสุขสัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 5921414065 นาย ภัทรพล เขียวบำรุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 5921414083 นาย จตุรภุช​ มั่นคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 591414023 นาย จุฑาวุฒิ สุขพินินจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 5921414070 นาย อธิพัชร์ เตชตุลยทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 5921414001 นางสาว อังคณา ภูมิรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 5921414003 นางสาว รัชนี รำเพยพัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 5921414004 นางสาว พิณทิพย์ ตั้งไพบูลย์ทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 5921414005 นาย พลวัฒน์ จันทรวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 5921414006 นาย ธีรศักดิ์ ชื่นวารี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 5921414007 นาย รณชัย สดหลับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 5921414008 นาย อนุชิต จีนกิ้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 5921414009 นาย ธนวัฒน์ สนเพ็ชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 5921414010 นาย ยุทธพิชัย เขียวหวาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17 5921414011 นาย วราวุธ เขียวหวาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 5921414012 นาย วาทิต วิจิตรรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 5921414013 นาย ชลสิทธิ์ ชิดนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20 5921414014 นาย นายธงชัย มากมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 5921414015 นาย อธิพล กอวชุนชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22 5921414016 นางสาว สุภิญญา พันชารี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23 5921414018 นาย วราพล สงครินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24 5921414019 นางสาว ชนิตา ภู่อารีย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25 5921414020 นางสาว สุนิสา มูลมืด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26 5921414025 นาย ธนะปัฐณ์ ปิติอนันต์โภคิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27 5921414026 นาย วันวิชัย ดอนจันดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28 5921414029 นางสาว ซุไมว์ยะฮ์ อรุณโอษฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29 5921414030 นางสาว สายฝน คำมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30 5921414031 นางสาว พนิดา แก่นการณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31 5921414033 นางสาว นัทธกานต์ สุขจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32 5921414035 นางสาว กฤษมน บัลลพ์วานิช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33 5921414036 นางสาว อภิญญา โต๊ะสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34 5921414037 นาย วิชัย สินอุดม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35 5921414038 นาย จิรวัฒน์ ตะเคียนจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36 5921414039 นาย ณัฐธร เพิ่มสิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37 5921414040 นางสาว โยศิตา ทรงศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38 5921414041 นาย อัยการ แก้วจันทร์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39 5921414043 นาย ธวัชชัย ใจงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 5921414045 นาย กาญชาย จำรัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.

**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด

1 5921207002 นาย เกียรติศักดิ์ อุดมวิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์
2 5921207003 นาย รัชกร สุรพัชรเดชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 5921207005 นาย เทวากร ทับทิมศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 5921207006 นาย ธนาธิป อ่วมสำอางค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 5921207007 นาย เพชรศรีนิล คงมณี วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 5921207008 นาย อรรถพล ชินรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 5921207011 นาย ทักษ์ดนัย แก่นจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 5921207014 นาย ชินภัทร์ กองชัยมงคล วิทยาการคอมพิวเตอร์
9 5921207015 นาย ณัฐพงศ์ ยูวิหค วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 5921207018 นาย ธิติวุฒิ แสงเถกิง วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 5921207023 นางสาว ภาญาณิศวร์ สืบสิงห์เจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
12 5921207024 นาย นัฐพล รุ่งเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร์
13 5921207029 นาย วรสิทธิ์ ศรีวรสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
14 5921207031 นาย วรรธนะ เสรีไพบูลย์ทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
15 5921207033 นางสาว ศศิธร สันเพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
16 5921207035 นางสาว ํธิติยา กลิ่นพิมล วิทยาการคอมพิวเตอร์
17 5921207037 นางสาว ธนาภา เวียงไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์
19 5921207040 นาย พัชรพล ตั้งสกุลแสงทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
20 5921207041 นาย มงคล สินเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
21 5921207044 นาย เจษฎา คางคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
22 5921207049 นางสาว สุวรรณา ชมท่าไม้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
23 5921207052 นาย วันเฉลิม เรืองสังข์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
24 5921207053 นาย ธวัชชัย มะลิลา วิทยาการคอมพิวเตอร์
25 5921207054 นาย คุณากร ผาเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
26 5921207055 นางสาว ปุณยวีร์ เพียรีย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
27 5921207056 นาย สิทธิวัฒน์ วงษ์ดนตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
28 5921207057 นาย อุกฤษฎ์ อุ่นเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
29 5921207059 นาย ฐานันดร์ นิสยันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
30 5921207065 นางสาว นฤมล กุลดี วิทยาการคอมพิวเตอร์
31 5921207066 นาย อำพล มิ่งขวัญตา วิทยาการคอมพิวเตอร์
32 5921207070 นางสาว นิราภร สร้อยแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์
33 5921207073 นางสาว อัจฉรา บุญราศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
34 5921207075 นาย ศศิศ เสริมชานุ วิทยาการคอมพิวเตอร์
35 5921207077 นาย พิสิษฐ์ อิสราสุวิภากร วิทยาการคอมพิวเตอร์
36 5921207078 นาย ธนพงศ์ อภิกาญจนานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
37 5921207081 นาย ณัฐดนัย วิเวก วิทยาการคอมพิวเตอร์
38 5921207048​ นาย ปยุต ฉ่ำเฉื่อย​ วิทยาการคอมพิวเตอร์
39 5921207016 นาย กิตติศักดิ์ โพธิภักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
40 5921207021 นางสาว พิมลวรรณ ลายแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 9.00-12.00น.

**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด

2 5981112002 นาย กิตติธัช จันหีบ คอมพิวเตอร์ศึกษา
3 5981112007 นาย วรพบ ธนาภรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
4 5981112011 นางสาว จิรัฐิติกาล ธีระสานต์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
5 5981112013 นางสาว ปัทมวรรณ อ่อนวงค์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
6 5981112014 นาย ณัฐดนัย ชูแสงเงิน คอมพิวเตอร์ศึกษา
7 5981112018 นางสาว เจนจิรา สิงห์ชู คอมพิวเตอร์ศึกษา
8 5981112022 นาย ชินพัฒน์ ฉัตรแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา
9 5981112025 นาย ภัคพล พุทธา คอมพิวเตอร์ศึกษา
10 5981112031 นางสาว สุพรรณี ใจสุขดี คอมพิวเตอร์ศึกษา
11 5981112032 นาย นันทรัตน์ เกาเทียน คอมพิวเตอร์ศึกษา
12 5981112033 นางสาว จันทร์เพ็ญ ดวงดี คอมพิวเตอร์ศึกษา
13 5981112046 นาย กฤษฎากร ผ่องศาลา คอมพิวเตอร์ศึกษา
14 5981112047 นางสาว นฤมล สีหาอาจ คอมพิวเตอร์ศึกษา
15 5981112052 นาย ชวัลวิทย์ วัฒนสิงห์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
16 5981112056 นาย ภาณุวัฒน์ เบ่าเงิน คอมพิวเตอร์ศึกษา
17 5981112058 นาย วรวุฒิ คาวิจิตร คอมพิวเตอร์ศึกษา
18 5981112059 นางสาว สุกานดามินา ปิติธรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา
19 5981112061 นาย ณัฐนนท์ ปัญญา คอมพิวเตอร์ศึกษา
20 5981112063 นาย พรเลิศ รามนัฏ คอมพิวเตอร์ศึกษา
21 5981112066 นาย วชิรวิทย์ บอนสันเที๊ยะ คอมพิวเตอร์ศึกษา
22 5981112067 นาย ดิศรณ์ เวชกามา คอมพิวเตอร์ศึกษา
1 5921281002 นาย ธนกฤต โสภณธนะสิริ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
2 5921281008 นาย ศิวกร มิ่งภูเขียว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
3 5921281009 นาย ธรรมรักษ์ ทางฝน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
4 5921281010 นางสาว สุธาริดา อ่อนทองอิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
5 5921281011 นางสาว ธัญนันท์ ใจแกล้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
6 5921281012 นาย อภิสิทธิ์ มะรุรด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
7 5921281013 นาย ธราพงษ์ เชื้อทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
8 5921281016 นาย ภาคภูมิ บุญรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
9 5921281018 นาย ชัยนันท์ วงค์ษาวะยอด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
10 5921281019 นาย นนทรัตน์ เหมือนโค้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
11 5921281021 นางสาว เบญจพร รัศมี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
12 5921281023 นางสาว จิราพร ซุยเซียงสา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
13 5921281024 นางสาว สิริฐิรญา ไกรจัตุรัส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
24 5981112021 นาย ธนาศักดิ์ ยอดเมือง คอมพิวเตอร์ศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.

**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด

1 5921282001 นางสาว ธันยมัย เนื้อทอง แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
2 5921282002 นาย วศิน บุญใส แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
3 5921282003 นางสาว สุทธิมาลย์ เจริญวิเศษสุข แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
4 5921282004 นางสาว ศิริพรรณ ศิรินทร์วรเวทย์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
5 5921282005 นาย พงศธรณ์ โคสีงาม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
6 5921282006 นาย นัฐพล จิตตวิริยะวงศ์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
7 5921282010 นางสาว ศิรินทิพย์ แซ่ผู่ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
8 5921282011 นาย พงศกร ชูจันทร์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
9 5921282012 นาย วรเมธ วีรบุรีนนท์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
10 5921282014 นาย อานนท์ วัฒนวิกิจ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
11 5921282015 นาย ศุภกรณ์ สหุนิล แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
12 5921282016 นางสาว แพรวพรรณ สุนทรละมัย แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
13 5921282017 นางสาว อภิสรา ภู่ภักดีพันธ์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
14 5921282019 นางสาว อริสา วิชาโคตร แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
15 5921282020 นาย กิตติธัช รอดปาน แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
16 5921282021 นาย พรพจน์ ขวัญแก้ว แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
17 5921282022 นาย ลัทธพล ละลี แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
18 5921282026 นาย กฤษฎา เนียมศรี แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
19 5921282027 นาย พชร พงษ์พิพัฒน์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
20 5921282028 นาย จิรายุส วิโรจน์พรชัย แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
21 5921282029 นางสาว วิมลนาฏ สายบัว แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
22 5921282030 นาย ธนภูมิ หริพงษ์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
23 5921282031 นางสาว วิศรุตา วงศ์ประเสริฐสิริ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
24 5921282036 นาย วงศกร แสนยะบุตร แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
25 5921282038 นางสาว กุลสตรี รอบรู้ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
26 5921282039 นาย ธนกฤต เหล่าพิรุฬห์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
27 5921282040 นาย รัฐกฤษ บุตตะวงษ์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
28 5921282041 นาย ณัฐนันท์ ทองแท้ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
29 5921282043 นางสาว เลิศลักษณ์ ศรีจามร แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
30 5921282045 นาย ศุภกิจ ตรงตั้งเตชะสี แอนิเมชันและมัลติมีเดีย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เวลา 8.00-12.00 น.

**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด

1 5921236002 นางสาว กันยารัตน์ อารีย์วงศ์สกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 5921236004 นางสาว ชนิตา วัตตะตุ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 5921236009 นาย ฑีฆาวุฒิ ปิติวงศ์หิรัญกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 5921236012 นาย พัชระ อนุกูลทรัพย์เลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 5921236013 นาย ปิยภัตร สุธีธเนศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 5921236015 นาย มณฑล ยิ่งพูนทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 5921236018 นาย พลธร แขกสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 5921237002 นาย จักรพรรณ์ ลือนาม เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 5921237004 นาย ชัยวัฒน์ จีนก๊ก เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 5921237005 นาย วรายุทธ ยีลีมอ เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 5921237007 นาย นนทกานต์ วีระจิตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 5921237008 นาย ธนวุฒิ สันตะวาลิ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 5921237009 นาย กฤษฎ์ มีสิมมา เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 5921238001 นาย ภาสกร ยังตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 5921238002 นาย ณัฐพงศ์ หง๊ะหลี เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 5921238005 นาย ศุภกฤต สุวรรณหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 5921238006 นาย วุฒิพงษ์ เชียงประทุม เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 5921238007 นาย กิตติภูมิ มีรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 5921238008 นาย ณัฐวัฒน์ ตั๊งสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 5921238014 นางสาว ประเสริฐศรี บุญเตี้ย เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 5921238015 นาย พัทธกานต์ กัณหา เทคโนโลยีสารสนเทศ
22 5921238017 นาย วรวิทย์ นามูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
23 5921238019 นาย อมรเทพ สกุลกำเนิดทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 5921236006 นางสาว นพมาศ แก้วลือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
25 5921236010 นาย ณัฐวุฒิ ปั้นสังข์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
26 5921236011 นาย ปรีชา โจมรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 5921236019 นาย นิรัติศัย สถิรพันธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 5921236001 นาย นันทิพัฒน์ จันทรโชติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 5921207039 นาย ปกรณ์ ภิญโญพิมลพร วิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.

**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด

41 5921414046 นาย เสฎฐวุฒิ แก้วกันเนตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42 5921414047 นางสาว วีรนุช ยิ่งวิริยะประพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43 5921414049 นาย สหรัฐ ธงเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44 5921414051 นาย ชิตพงษ์ ภูทองเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45 5921414052 นาย ณัฐวัตร อุดมพรวรรกษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
46 5921414053 นาย นพณัฐ ตั้งวงษ์พิบูลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47 5921414055 นางสาว วรรนิภา รอดย้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48 5921414056 นางสาว รัชนิดา สุภาคดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49 5921414057 นางสาว ณัฐกานต์ ไชยวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50 5921414059 นาย ธนภัทร เพชรคอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51 5921414060 นาย ภาณุวัฒน์ สลักคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52 5921414061 นาย ธีรวัฒน์ สันติกุลยุทธ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53 5921414062 นาย สพลดนัย เขียวเขิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
54 5921414066 นาย ประสิทธิ์ จาจา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55 5921414067 นางสาว พรรณพัชร มาประกอบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56 5921414069 นาย จรัส แซ่นิ้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57 5921414074 นาย ศิริโชค แหทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
58 5921414075 นางสาว รุสมีนี วาฮะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59 5921414077 นาย ชานนท์ ยางงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60 5921414078 นาย ศรายุทธ ส่วนบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
61 5921414081 นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ทองดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
62 5921414084 นาย ธีระยุทธ แทบประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
63 5921414088 นาย พงศกร หมื่นจง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
64 5921414096 นาย พรสวรรค์ พันภิวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41 5921207072 นางสาว นฤมล คงทน วิทยาการคอมพิวเตอร์
42 5921207038 นาย ธีรวัฒน์​ ทองพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
43 5921207071​ นาย ประสพ​โชค ทำขุน​ทด​ วิทยาการคอมพิวเตอร์

**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด

สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ขอให้แจ้งกลับมายังสำนักคอมพิวเตอร์ภายในวันที่  18 พฤษภาคม 2563

โดยสามารถเลือกวันสอบใหม่ได้ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ 21-22 และ 25 พฤษภาคม 2563 โดยแต่ละช่วงเวลาสามารถมีผู้เข้าสอบได้ไม่เกิน 40 คนเท่านั้น