ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบกำหนดการอบรมโครงการ”การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบกำหนดการอบรมโครงการ

“การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563”

ตั้งแต่วันนี้ – 21 สิงหาคม 2563

การเข้าสู่การอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

 1. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมอบรมผ่าน Computer / Smartphone /Tablet
 2. Login ด้วย Account Office 365 ของมหาวิทยาลัย
 3. นักศึกษาจะพบกับห้องอบรมตามกำหนดการของสาขาวิชา
      เช่น  นักศึกษา อบรมวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 9.oo -12.oo น. ห้องอบรม ฺBSRU1  ใน Microsoft Teams ของนักศึกษาจะปรากฏชื่อห้องอบรม ดังนี้
      BSRU1_(22/8/63-เช้า) อบรมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่
    หากนักศึกษาไม่พบห้องสำหรับอบรมดังกล่าวใน Microsoft Teams ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถคลิกเพื่อเข้าร่วมห้องการอบรมได้ที่ลิงค์ของแต่ละห้องอบรมที่ข้อความ [ขอเข้าร่วมทีมอบรม] ท้ายชื่อห้องอบรมแต่ละห้อง

ตารางกำหนดการอบรม

 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563  

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร คบ.จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องอบรมออนไลน์ BSRU1  [ขอเข้าร่วมทีมอบรม] 

 • การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • พลศึกษา
 • การประถมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • การศึกษาปฐมวัย
 • จิตวิทยาและการแนะแนว

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU2 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • ศิลปศึกษา
 • คณิตศาสตร์(ค.บ.)
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
 • ฟิสิกส์(ค.บ.)
 • เคมี(ค.บ.)
 • ชีววิทยา(ค.บ.)
 • ภาษาไทย(ค.บ.)

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU3 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • สังคมศึกษา(ค.บ.)
 • ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
 • นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU1 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU2 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • ภาษาไทย
 • นิติศาสตร์
 • นาฏยศิลป์
 • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU3 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 • อาเซียนศึกษา
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

คณะวิทยาการจัดการ

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU1 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • การสื่อสารมวลชน
 • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU2 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • การท่องเที่ยว
 • เศรษฐศาสตร์
 • การบัญชี
 • การจัดการโลจิสติกส์

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU3 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การประกอบการธุรกิจ
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยการดนตรี และหลักสูตร คบ. สังกัดวิทยาลัยการดนตรี

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU1 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรมพลังงาน
 • เทคโนโลยีโลจิสติกส์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาธารณสุขศาสตร์

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU2 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีตะวันตก
 • ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
 • ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
 • เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 • เคมี
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

ห้องอบรมออนไลน์ BSRU3 [ขอเข้าร่วมทีมอบรม]

 • เทคนิคการแพทย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จุลชีววิทยา
 • การแพทย์แผนไทย
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • เทคนิคการแพทย์
 • ผู้ประกอบการอาหาร

หากพบข้อสอบถามในการเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามได้ที่ Line Official สำนักคอมพิวเตอร์ กดปุ่มเพิมเพื่อนได้เลยนะคะ