ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบกำหนดการอบรมโครงการ”การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

[…]