อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564

📢 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61 ภาคปกติ)
🔴เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564
(เฉพาะผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบที่ 1 และผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564)

📅กำหนดการอบรม
วันที่ 18 ธันวาคม 2564
.
1️⃣รอบที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น.
คลิกลิงค์เข้าห้องอบรม
https://link.bsru.ac.th/9lm
.

2️⃣รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.000 น.
คลิกลิงค์เข้าห้องอบรม
https://link.bsru.ac.th/9ln
.
📅กำหนดการสอบรอบที่ 2
วันที่ 19 ธันวาคม 2564
เวลา 14.00 – 15.00 น.
——