ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

[…]