ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบทักษะดิจิทัลมาตราฐานสากล (IC3)

 

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 / หลักสูตร 4 ปี รหัส 61

—–
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 / หลักสูตร 4 ปี รหัส 61
ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3)

หลักสูตร 5 ปี คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ    รายชื่อครุศาสตร์บัณฑิตเพิ่มเติม

หลักสูตร 4 ปี  คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ รายหลักสูตร 4 ปี เพิ่มเติม

 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมการทดสอบทักษะดิจิทัล
ด้วยชุดทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล (IC3) ดังนี้

1.กรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ที่ https://link.bsru.ac.th/abu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
2.เข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการทดสอบ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ผ่าน MS Teams
3.เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 (3 ชั่วโมง) (นศ.ลงทะเบียนตามความประสงค์)
4.เข้ารับการทดสอบ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 (นศ.ลงทะเบียนเลือกวัน / เวลาสอบเอง)

 


หมายเหตุ

  • ผู้เข้ารับการทดสอบ คือ ผู้ที่ผ่านการสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบ ของมหาวิทยาลัย และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงสามารถเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3) ได้
  • การจัดสรรชุดทดสอบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นลำดับที่ 1 – 200 สำหรับ หลักสูตร 4 ปี  (61)  และ ลำดับที่ 1 -300 สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

 

  • จำนวนโควตาชุดทดสอบสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (61)  จำนวน 300 โควต้า
  • จำนวนโควตาชุดทดสอบสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี  (61)   จำนวน 200 โควต้า