ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัล (DL) รอบที่ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้าสอบทักษะดิจิทัล (DL) รอบที่ 3

กำหนดการทดสอบรอบที่ 3 

13.00  – 14.00 น. ประชุมเตรียมควาพร้อมและทำความเข้าใจระบบทดสอบ

14.00 – 15.30 น. ทดสอบจริงผ่านระบบออนไลน์

 

หมายเหตุ การสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบ (DL) เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องเข้ามายังสถานที่ตั้ง

นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการสอบ ทั้งคอมพิวเตอร์ หรือ  Smart Phone / Tablet ระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น