ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้เข้ารับการทดสอบ
 • นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4   รหัส 60
 • นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ  ชั้นปีที่ 4 – ชั้นปีที่ 5 รหัส 59-60
การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล
  2. ศึกษาบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th
  3. เข้ารับการทดสอบในวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีแนวการทดสอบดังนี้
   1. ข้อสอบปรนัย ทั้งสิ้น 80 ข้อ   ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน
    1. ส่วนที่ 1 การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
    2. ส่วนที่ 2 การใช้ดิจิทัล (Digital Usage)
    3. ส่วนที่ 3 การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
    4. ส่วนที่ 4 การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Adaptive Digital Transform)
   2. เกณฑ์การสอบผ่าน ผู้เข้าสอบต้องมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
  1. นักศึกษาตรวจสอบผลการทดสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบรอบที่ 1 สามารถเข้าทดสอบในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อติวการสอบก่อนการสอบในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (ยกเว้น นักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 ถือว่า การสอบเป็นอันสิ้นสุดในรอบที่ 1 )
  3. การสอบในรอบที่ 2 (สำหรับผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบในรอบที่ 1 เฉพาะนักศึกษาที่มีสถานะปกติ) หากนักศึกษา มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าการสอบเป็นอันสิ้นสุด (นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามปกติ)
  4. นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564  เป็นต้นไป