ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ตามที่ นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ตามหลักสูตรทีเปิดอบรม ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Word สำหรับการจัดการเอกสารทางวิชาการ
หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการจัดการคำนวณและการแปลผลทางสถิติ
หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน Microsoft Power Point สำหรับการสร้างสื่อนำเสนอและอินโฟกราฟิก
หลักสูตรที่ 4 การใช้งาน Microsoft Office 365 และการทำงานร่วมกัน