กำหนดการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กลุ่มเป้าหมายสำหรับการเข้าร่วมอบรม

  • หลักครุศาสตร์บัณฑิต (รหัส 61/62)
  • หลักสูตร 4 ปี (รหัส 62)
    (ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตราฐานสากล ICDL)

หลักสูตรฝึกอบรม

  • เวลา 09.00-12.00 น. : หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Word เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
  • เวลา 12.00 – 16.00 น. หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

กำหนดการอบรม

22-23 มกราคม 2565
29-30 มกราคม 2565
12 กุมภาพันธ์ 2565

 

หมายเหตุ

**นักศึกษา 1 คน เข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จึงถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมครบตามข้อกำหนด

**สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันอื่น ๆ ตามตาราง โดยเข้าเป็นส่วนร่วมของห้องอบรม Microsoft Teams ตามวันและเวลาที่สะดวกเข้าร่วมการอบรม

*** หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมทั้งสองหลักสูตรในวันเดียวกัน สามารถเข้าร่วมรับการอบรมในวันอื่น ๆ ตามตารางทดแทนได้

 

ตารางกำหนดการอบรม

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ห้องอบรม สาขาวิชา ลิงค์ห้องอบรม
1 การประถมศึกษา (รหัส61)
การศึกษาปฐมวัย (รหัส61)
พลศึกษา (รหัส61)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams :  2543asm

*นศ.ที่อยู่ในกำหนดการจะอยู่ใน MS Teams โดยอัตโนมัติ

2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (รหัส61)
ศิลปศึกษา (รหัส61)
นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) (รหัส61)
ลิงค์ห้องอบรม 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : iualunc

*นศ.ที่อยู่ในกำหนดการจะอยู่ใน MS Teams โดยอัตโนมัติ

3 ภาษาไทย(ค.บ.) (รหัส61)
ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) (รหัส61)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams :ue2vop3

*นศ.ที่อยู่ในกำหนดการจะอยู่ใน MS Teams โดยอัตโนมัติ

4 สังคมศึกษา(ค.บ.)  (รหัส61)
ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)  (รหัส61)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams :mmkkk2l

*นศ.ที่อยู่ในกำหนดการจะอยู่ใน MS Teams โดยอัตโนมัติ

 

วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ห้องอบรม สาขาวิชา ลิงค์ห้องอบรม
1 เคมี(ค.บ.) (รหัส61)
คณิตศาสตร์(ค.บ.) (รหัส61)
คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) (รหัส61)
ชีววิทยา(ค.บ.) (รหัส61)
ฟิสิกส์(ค.บ.) (รหัส61)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams :u3ciwu5

*นศ.ที่อยู่ในกำหนดการจะอยู่ใน MS Teams โดยอัตโนมัติ

2 คณิตศาสตร์ (รหัส 62)
จุลชีววิทยา (รหัส 62)
ชีววิทยา (รหัส 62)
ชีววิทยา(ค.บ.) (รหัส 62)
ฟิสิกส์  (รหัส 62)
วิทยาการคอมพิวเตอร์  (รหัส 62)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (รหัส 62)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รหัส 62)
สาธารณสุขศาสตร์ (รหัส 62)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (รหัส 62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams :6m2o1sv

*นศ.ที่อยู่ในกำหนดการจะอยู่ใน MS Teams โดยอัตโนมัติ

3 ผู้ประกอบการอาหาร  (รหัส 62)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (รหัส 62)
วิศวกรรมพลังงาน (รหัส 62)
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รหัส 62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams :q0a8qmw

*นศ.ที่อยู่ในกำหนดการจะอยู่ใน MS Teams โดยอัตโนมัติ

4 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (รหัส 62)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รหัส 62)
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (รหัส 62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : a62yqvq

*นศ.ที่อยู่ในกำหนดการจะอยู่ใน MS Teams โดยอัตโนมัติ


วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ห้องอบรม สาขาวิชา ลิงค์ห้องอบรม
1 ภาษาจีน (รหัส 62)
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (รหัส 62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : ugw6m2x

2 ภาษาอังกฤษ  (รหัส 62)
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (รหัส 62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : qs5fh2s

3 รัฐประศาสนศาสตร์   (รหัส  62) ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : 414tawf

4 ดนตรีไทย (รหัส  62)
ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) (รหัส  62)
ดนตรีตะวันตก 35 คน (รหัส  62)
ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : zw29u3x

วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2565  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ห้องอบรม สาขาวิชา ลิงค์ห้องอบรม
1 เศรษฐศาสตร์  (รหัส  62)
การบัญชี   (รหัส  62)
การประกอบการธุรกิจ   (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : q3r3qm0

2 การจัดการโลจิสติกส์   (รหัส  62)
การท่องเที่ยว  (รหัส  62)
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง   (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : nf9ysqb

3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (รหัส  62)
การประชาสัมพันธ์ฯ (รหัส  62)
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : 2gjuq95

4 การตลาด   (รหัส  62)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (รหัส  62)
การสื่อสารมวลชน (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : 7qdd43p

วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ห้องอบรม สาขาวิชา ลิงค์ห้องอบรม
1 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (รหัส  62)
เคมี  (รหัส  62)
เคมี(ค.บ.)  (รหัส  62)
เคมีอุตสาหกรรม (รหัส  62)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (รหัส  62)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัส  62)
เทคนิคการแพทย์ (รหัส  62)
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (รหัส  62)
การแพทย์แผนไทย  (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : eyrl34d

2 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2 คน (รหัส  62)
การวัดประเมินฯ  (รหัส  62)
การศึกษาปฐมวัย   (รหัส  62)
จิตวิทยาและการแนะแนว 1 คน (รหัส  62)
พลศึกษา   (รหัส  62)
ศิลปศึกษา   (รหัส  62)
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียฯ 61 คน (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : eyrl34d

3 นาฏยศิลป์ (รหัส  62)
นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) (รหัส  62)
นิติศาสตร์ (รหัส  62)
บรรณารักษศาสตร์ฯ (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : 7qdd43p

4 ภาษาไทย (รหัส  62)
ภาษาไทย(ค.บ.) (รหัส  62)
ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) (รหัส  62)
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (รหัส  62)
อาเซียนศึกษา (รหัส  62)
ลิงค์ห้องอบรม

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายจากกำหนดการวันอื่น มาอบรมในรอบวันนี้ ห้องนี้ ให้กรอกโค้ดเพื่อเข้าร่วม MS Teams : pj8xybx