ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

#สามารถลงทะเบียนเพื่อเก็บกิจกรรม
1.การสอบวัดทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่
ระหว่าง วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 (เลือก 1 วัน)
**กรณีนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมแล้ว ให้นำบัตรเขียวมาด้วย**
2.การอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่
วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
**กรณีนักศึกษาที่เข้าสอบแล้ว ให้นำบัตรส้มมาด้วย**

หมายเหตุ
1.นักศึกษาต้องรับการอบรมและสอบวัดทักษะดิจิทัล ทั้ง 2 ส่วน จึงจะได้รับSerial Key
2.กิจกรรมนี้เป็น กิจกรรมบังคับ หากนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรอบปีนี้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมในรอบปีหน้าแทน
3.สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สามารถนำบัตรผ่านกิจกรรมมาแสดง เพื่อรับ Serial Key หลังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่
https://link.bsru.ac.th/dl66-2
—-

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบได้ที่ลิงค์ตามคระที่สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

วิทยาลัยการดนตรี

หมายเหตุ รายชื่อข้างต้น ดึงข้อมูลจากผลการทดสอบทักษะดิจิทัลเท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ แต่ยังไมไ่ด้เข้ารับการอบรมจะไม่ปรากฏในรายชื่อ แต่ขอให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมให้ครบตามกิจกรรม เพื่อรับซีเรียลคีย์