การสอบวัดทักษะสมรรถนะและดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 63
นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 65


กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบรอบที่ 1
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566

—-

กำหนดการสอบรอบที่ 2
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566
(สำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบรอบที่ 1 หรือขาดสอบรอบที่ 1)
—–
กำหนดการสอบรอบที่ 3
(สำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบรอบที่ 2)
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

**ผู้เข้าสอบรอบที่ 2-3 ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบในวันที่ 14 ตุลาคม 2566

 

การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบทักษะดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย – Digital Literacy Development Center (bsru.ac.th)


สถานที่สอบ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
———————————————————

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รอบที่ 1)
วันที่ 26 สิงหาคม 2566

  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 27 สิงหาคม 2566

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
  • วิทยาลัยการดนตรี

ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรอบการสอบ และ ห้องสอบได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566