พัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม “พัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566”

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

——

กลุ่มผู้อบรมเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ รหัส 66 ทุกคณะ

—–

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

  • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ
  • วิทยาลัยการดนตรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

  • คณะวิทยาการจัดการ
  • วิทยาลัยการดนตรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการอบรม

  • อบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่
  • สอบวัดทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ นักศึกษาต้องเข้ากิจกรรมทั้ง ภาคเช้าและบ่าย ตามกำหนดการ จึงผ่านกิจกรรมการอบรม และได้รับ Serial Key กิจกรรมบังคับการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 1 รหัสในวันอบรม

**นักศึกษาต้องตรวจสอบกำหนดการอบรมของแต่ละคณะก่อนเข้าร่วมกิจกรรม**

—-

ตรวจสอบห้องหองสอบได้ที่ลิงค์ >> https://link.bsru.ac.th/dl66

—-

ตรวจสอบตามใบรายชื่อแยกคณะ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566