กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 [รอบที่ 2]

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 63 (ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 หรือผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบในรอบที่ 1)
นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 65


กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบรอบที่ 1
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566

—-

กำหนดการสอบรอบที่ 2
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566
(สำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบรอบที่ 1 หรือขาดสอบรอบที่ 1)
—–
กำหนดการสอบรอบที่ 3
(สำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบรอบที่ 2)
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

**ผู้เข้าสอบรอบที่ 2-3 ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบในวันที่ 14 ตุลาคม 2566


ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่  วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566

ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้ารับการทดสอบที่ >>> https://link.bsru.ac.th/r8c

ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 


ผู้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 2 และ 3 ให้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
คลิกลิงค์ >> https://link.bsru.ac.th/r8b


สถานที่สอบ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
———————————————————

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครุศาสตร์
วิทยาลัยการดนตรี