ประกาศห้องสอบ สำหรับการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ตารางกำหนการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 วันสอบ วันที่ 5 ธั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ตามที่ นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  สำนักคอมพิ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเข้าเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล

การเข้าศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สามารถเข้าเรียนได้ หลากหลายอุปกรณ์ ดังนี้ ค ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 น ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการพัฒนาทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม 4 ...
อ่านเพิ่มเติม
วิธีการสมัครสอบ

**ก่อนการสมัครสอบโปรดอ่านขั้นตอนการสมัครให้ให้เข้าใจก่อนนะคะ คลิกเมนู “วิธีการสมัครสอบ**

วิธีการสมัครสอบ DL

วิธีการสมัครสอบ IC3

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบผลการสอบ

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการสอบ

หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฏเป็นเพียงคะแนนที่ดึงมาจากเว็บไซต์ dlbaseline เพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น

คะแนนของนักศึกษาที่เข้าทดสอบต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอีกครั้งจึงถือเป็นการสิ้นสุดการสอบรอบที่ 1

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

  • การใช้ (Use)
  • เข้าใจ (Understand)
  • การสร้าง (create)
  • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ